Research Article
BibTex RIS Cite

CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION AND INTERACTION WITH CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF PARENTS: SOCIOLOGICAL RESEARCH

Year 2024, Volume: 10 Issue: 28, 21 - 28, 03.05.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10974483

Abstract

Numerous studies confirm that for the socialization and healthy psychosocial development of children, a quality relationship between children and parents is more important than the family structure itself. By communicating with parents and other family members, the child adopts patterns and norms of behaviour and constructs his/her own identity. The relationship between the family environment and the child's development is not one-way but a reciprocal relationship in which the parents influence the child and the child influences the parents. Mutual respect, healthy communication and feeling of support are necessary aspects of a quality family environment.
The goal of this research was to examine the characteristics of the relationship and communication between parents regarding the raising of children and making decisions, as well as the relationship and communication between parents and children. The research was conducted on a targeted sample of single-parent and two-parent families in the city of Split (Croatia) during 2022. An online survey method was used, and a total of 200 parents aged 20 to 59 participated.
The results of the research show that most parents try to expose their children to healthy environments that encourage fun and creativity. Most parents use more positive methods that encourage children to self-reflect and learn from their own mistakes. At the same time, they try to be honest with their children and show them trust through everyday conversations. They also spend a lot of time together by gathering for daily meals at home. However, the results showed that partners in two-parent families more often agree on educational methods than in single-parent families. Regardless of their relationships with current or former partners, parents often question their role as parents, but rarely attend seminars or workshops on parenting.

References

 • Altalib, H., AbuSulayman, A. Altalib, O., (2013). Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children. London, Washington: The International Institute of Islamic Thought. doi: 10.2307/j.ctvktrvqn.
 • Dunbar, R. I. M. (2017). Breaking Bread: the Functions of Social Eating. Adaptive Human Behavior and Physiology, 3:198–211. DOI 10.1007/s40750-017-0061-4
 • Eurostat: Statistics Explained (2015) Archive: Marriages and births in Croatia. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Marriages_and_births_in_Croatia&oldid=252070 (10/1/24)
 • Giddens, A., Sutton, P. W. (2021). Sociology. Cambridge, Medford: Polity Press.
 • Grozdanić, S. (2000). Jednoroditeljske obitelji prema uzrocima njihova nastanka. Ljetopis socijalnog rada, 7(2): 169-182. https://hrcak.srce.hr/3730
 • Janković, J. (2008). Obitelj u fokusu. Zagreb: Studio Moderna d.o.o.
 • Kranstuber Horstman, H., Hays, A., Maliski, R. (2016) Parent–Child Interaction. In Jon Nussbaum, J. (ed.) Oxford Research Encyclopedia of Communication. 1-30. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228613.013.278
 • Laklija, M., Pećnik, N., Sarić, R. (2005). Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka roditelja. Ljetopis socijalnog rada, 12(1):7-38. https://hrcak.srce.hr/2130
 • Miljević-Riđički, R., Pavin Ivanec, T., (2008). Životna prilagođenost majki u različitim tipovima jednoroditeljskih majčinskih obitelji te kognitivna uspješnost njihove djece. Društvena istraživanja, 17(3): 553-571. https://hrcak.srce.hr/25492
 • Obradović, J., Čudina-Obradović, M. (2003). Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti. Revija za socijalnu politiku, 10(1): 45-68. https://doi.org/10.3935/rsp.v10i1.139
 • Pernar, M. (2010). Roditeljstvo. Medicina Fluminensis,46(3): 255-260. https://hrcak.srce.hr/59248
 • Petak, A. (2004). Obitelj u promjenama: rezultati istraživanja u Hrvatskoj. Sociologija sela, 42(163-164): 5-10. https://hrcak.srce.hr/34106
 • Popov, L. M., Ilesanmi, R. A. (2015). Parent-Child Relationship: Peculiarities and Outcome. Review of European Studies, 7(5): 253-263. DOI: 10.5539/res.v7n5p253
 • Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. (2005). Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima. Revija za socijalnu politiku, 12 (1): 1-21. doi: 10.3935/rsp.v12i1.18
 • Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. (2010). Stavovi prema samohranom roditeljstvu. Revija za socijalnu politiku, 17(1): 5-25. DOI: 10.3935/rsp.v17i1.889
 • Runcan, P. L., Constantineanu, C., Ielics, B., & Popa, D. (2012). The role of communication in the parent-child interaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 904 – 908. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.05.221
 • Segrin, C.; Flora, J. (2005). Family Communication. New York, London: Routledge.
 • Zapf, H., Boettcher, J., Haukeland, Y., Orm, S., Coslar, S., Wiegand Grefe, S., & Fjermestad, K. (2022). A Systematic Review of Parent–Child Communication Measures: Instruments and Their Psychometric Properties. Clinical Child and Family Psychology Review, 26:121–142 https://doi.org/10.1007/s10567-022-00414-3
 • Zhao, H. (2021). The Effect of Parental Relationship on Children Psychological Growth. Proceedings of the 6th International Conference on Modern Management and Education Technology. 399-402. DOI: 10.2991/assehr.k.211011.072

EBEVEYNLER AÇISINDAN ÇOCUKLARLA İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMİN ÖZELLİKLERİ: SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Year 2024, Volume: 10 Issue: 28, 21 - 28, 03.05.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10974483

Abstract

Çok sayıda araştırma, çocukların sosyalleşmesi ve sağlıklı psikososyal gelişimi için aile yapısından çok, çocuk ve ebeveynler arasında kaliteli bir ilişkinin önemli olduğunu doğrulamaktadır. Çocuk, ebeveynleri ve diğer aile üyeleriyle iletişim kurarak davranış kalıplarını ve normlarını benimser ve kendi kimliğini oluşturur. Aile ortamı ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişki tek yönlü olmayıp, ebeveynlerin çocuğu, çocuğun da ebeveynleri etkilediği karşılıklı bir ilişkidir. Karşılıklı saygı, sağlıklı iletişim ve destek duygusu kaliteli bir aile ortamının gerekli unsurlarıdır.
Bu araştırmanın amacı, ebeveynlerin çocuk yetiştirme ve karar verme süreçlerine ilişkin ilişki ve iletişiminin özelliklerini, ayrıca ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişki ve iletişimin özelliklerini incelemektir. Araştırma, 2022 yılında Split (Hırvatistan) şehrinde tek ebeveynli ve iki ebeveynli ailelerden oluşan hedeflenen bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi. Çevrimiçi anket yöntemi kullanıldı ve yaşları 20 ile 59 arasında değişen toplam 200 ebeveyn katıldı.
Araştırmanın sonuçları, çoğu ebeveynin çocuklarını eğlenceyi ve yaratıcılığı teşvik eden sağlıklı ortamlara sokmaya çalıştığını gösteriyor. Çoğu ebeveyn, çocuklarını öz değerlendirmeye ve kendi hatalarından ders almaya teşvik eden daha olumlu yöntemler kullanır. Aynı zamanda çocuklarına karşı dürüst olmaya çalışırlar ve günlük konuşmalarda onlara güven duyduklarını gösterirler. Ayrıca evde günlük yemek için bir araya gelerek birlikte çok zaman geçiriyorlar. Ancak sonuçlar, iki ebeveynli ailelerdeki eşlerin, tek ebeveynli ailelere göre eğitim yöntemleri konusunda daha sık anlaştıklarını gösterdi. Mevcut veya eski partnerleriyle ilişkileri ne olursa olsun, ebeveynler sıklıkla ebeveyn olarak rollerini sorgularlar ancak ebeveynlik üzerine nadiren seminer veya çalıştaylara katılırlar.

References

 • Altalib, H., AbuSulayman, A. Altalib, O., (2013). Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children. London, Washington: The International Institute of Islamic Thought. doi: 10.2307/j.ctvktrvqn.
 • Dunbar, R. I. M. (2017). Breaking Bread: the Functions of Social Eating. Adaptive Human Behavior and Physiology, 3:198–211. DOI 10.1007/s40750-017-0061-4
 • Eurostat: Statistics Explained (2015) Archive: Marriages and births in Croatia. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Marriages_and_births_in_Croatia&oldid=252070 (10/1/24)
 • Giddens, A., Sutton, P. W. (2021). Sociology. Cambridge, Medford: Polity Press.
 • Grozdanić, S. (2000). Jednoroditeljske obitelji prema uzrocima njihova nastanka. Ljetopis socijalnog rada, 7(2): 169-182. https://hrcak.srce.hr/3730
 • Janković, J. (2008). Obitelj u fokusu. Zagreb: Studio Moderna d.o.o.
 • Kranstuber Horstman, H., Hays, A., Maliski, R. (2016) Parent–Child Interaction. In Jon Nussbaum, J. (ed.) Oxford Research Encyclopedia of Communication. 1-30. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228613.013.278
 • Laklija, M., Pećnik, N., Sarić, R. (2005). Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka roditelja. Ljetopis socijalnog rada, 12(1):7-38. https://hrcak.srce.hr/2130
 • Miljević-Riđički, R., Pavin Ivanec, T., (2008). Životna prilagođenost majki u različitim tipovima jednoroditeljskih majčinskih obitelji te kognitivna uspješnost njihove djece. Društvena istraživanja, 17(3): 553-571. https://hrcak.srce.hr/25492
 • Obradović, J., Čudina-Obradović, M. (2003). Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti. Revija za socijalnu politiku, 10(1): 45-68. https://doi.org/10.3935/rsp.v10i1.139
 • Pernar, M. (2010). Roditeljstvo. Medicina Fluminensis,46(3): 255-260. https://hrcak.srce.hr/59248
 • Petak, A. (2004). Obitelj u promjenama: rezultati istraživanja u Hrvatskoj. Sociologija sela, 42(163-164): 5-10. https://hrcak.srce.hr/34106
 • Popov, L. M., Ilesanmi, R. A. (2015). Parent-Child Relationship: Peculiarities and Outcome. Review of European Studies, 7(5): 253-263. DOI: 10.5539/res.v7n5p253
 • Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. (2005). Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima. Revija za socijalnu politiku, 12 (1): 1-21. doi: 10.3935/rsp.v12i1.18
 • Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. (2010). Stavovi prema samohranom roditeljstvu. Revija za socijalnu politiku, 17(1): 5-25. DOI: 10.3935/rsp.v17i1.889
 • Runcan, P. L., Constantineanu, C., Ielics, B., & Popa, D. (2012). The role of communication in the parent-child interaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 904 – 908. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.05.221
 • Segrin, C.; Flora, J. (2005). Family Communication. New York, London: Routledge.
 • Zapf, H., Boettcher, J., Haukeland, Y., Orm, S., Coslar, S., Wiegand Grefe, S., & Fjermestad, K. (2022). A Systematic Review of Parent–Child Communication Measures: Instruments and Their Psychometric Properties. Clinical Child and Family Psychology Review, 26:121–142 https://doi.org/10.1007/s10567-022-00414-3
 • Zhao, H. (2021). The Effect of Parental Relationship on Children Psychological Growth. Proceedings of the 6th International Conference on Modern Management and Education Technology. 399-402. DOI: 10.2991/assehr.k.211011.072

khasayis altawasul waltafaeul mae al'atfal min wijhat nazar 'awlia' al'umuri: albahth alaijtimaeiu

Year 2024, Volume: 10 Issue: 28, 21 - 28, 03.05.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10974483

Abstract

تؤكد العديد من الدراسات أنه من أجل التنشئة الاجتماعية والنمو النفسي والاجتماعي الصحي للأطفال، فإن العلاقة الجيدة بين الأطفال وأولياء الأمور هي أكثر أهمية من بنية الأسرة نفسها. من خلال التواصل مع الوالدين وأفراد الأسرة الآخرين، يتبنى الطفل أنماط ومعايير السلوك ويبني هويته الخاصة. إن العلاقة بين البيئة الأسرية ونمو الطفل ليست في اتجاه واحد بل هي علاقة متبادلة حيث يؤثر الوالدان على الطفل ويؤثر الطفل على الوالدين. يعد الاحترام المتبادل والتواصل الصحي والشعور بالدعم جوانب ضرورية لبيئة عائلية جيدة.
هدف هذا البحث إلى دراسة خصائص العلاقة والتواصل بين الوالدين فيما يتعلق بتربية الأبناء واتخاذ القرارات، وكذلك العلاقة والتواصل بين الوالدين والأبناء. أُجري البحث على عينة مستهدفة من الأسر ذات الوالد الوحيد والأسر ذات الوالدين في مدينة سبليت (كرواتيا) خلال عام 2022. وتم استخدام طريقة المسح عبر الإنترنت، وشارك ما مجموعه 200 والد تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 59 عامًا.
وتظهر نتائج البحث أن معظم الآباء يحاولون تعريض أطفالهم لبيئات صحية تشجع على المرح والإبداع. يستخدم معظم الآباء أساليب أكثر إيجابية تشجع الأطفال على التفكير الذاتي والتعلم من أخطائهم. وفي الوقت نفسه، يحاولون أن يكونوا صادقين مع أطفالهم وأن يظهروا لهم الثقة من خلال المحادثات اليومية. كما أنهم يقضون الكثير من الوقت معًا من خلال التجمع لتناول الوجبات اليومية في المنزل. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن الشركاء في الأسر ذات الوالدين يتفقون في كثير من الأحيان على الأساليب التعليمية مقارنة بالأسر ذات الوالد الوحيد. بغض النظر عن علاقاتهم مع الشركاء الحاليين أو السابقين، غالبًا ما يتساءل الآباء عن دورهم كآباء، ولكن نادرًا ما يحضرون الندوات أو ورش العمل

References

 • Altalib, H., AbuSulayman, A. Altalib, O., (2013). Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children. London, Washington: The International Institute of Islamic Thought. doi: 10.2307/j.ctvktrvqn.
 • Dunbar, R. I. M. (2017). Breaking Bread: the Functions of Social Eating. Adaptive Human Behavior and Physiology, 3:198–211. DOI 10.1007/s40750-017-0061-4
 • Eurostat: Statistics Explained (2015) Archive: Marriages and births in Croatia. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Marriages_and_births_in_Croatia&oldid=252070 (10/1/24)
 • Giddens, A., Sutton, P. W. (2021). Sociology. Cambridge, Medford: Polity Press.
 • Grozdanić, S. (2000). Jednoroditeljske obitelji prema uzrocima njihova nastanka. Ljetopis socijalnog rada, 7(2): 169-182. https://hrcak.srce.hr/3730
 • Janković, J. (2008). Obitelj u fokusu. Zagreb: Studio Moderna d.o.o.
 • Kranstuber Horstman, H., Hays, A., Maliski, R. (2016) Parent–Child Interaction. In Jon Nussbaum, J. (ed.) Oxford Research Encyclopedia of Communication. 1-30. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228613.013.278
 • Laklija, M., Pećnik, N., Sarić, R. (2005). Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka roditelja. Ljetopis socijalnog rada, 12(1):7-38. https://hrcak.srce.hr/2130
 • Miljević-Riđički, R., Pavin Ivanec, T., (2008). Životna prilagođenost majki u različitim tipovima jednoroditeljskih majčinskih obitelji te kognitivna uspješnost njihove djece. Društvena istraživanja, 17(3): 553-571. https://hrcak.srce.hr/25492
 • Obradović, J., Čudina-Obradović, M. (2003). Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti. Revija za socijalnu politiku, 10(1): 45-68. https://doi.org/10.3935/rsp.v10i1.139
 • Pernar, M. (2010). Roditeljstvo. Medicina Fluminensis,46(3): 255-260. https://hrcak.srce.hr/59248
 • Petak, A. (2004). Obitelj u promjenama: rezultati istraživanja u Hrvatskoj. Sociologija sela, 42(163-164): 5-10. https://hrcak.srce.hr/34106
 • Popov, L. M., Ilesanmi, R. A. (2015). Parent-Child Relationship: Peculiarities and Outcome. Review of European Studies, 7(5): 253-263. DOI: 10.5539/res.v7n5p253
 • Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. (2005). Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima. Revija za socijalnu politiku, 12 (1): 1-21. doi: 10.3935/rsp.v12i1.18
 • Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. (2010). Stavovi prema samohranom roditeljstvu. Revija za socijalnu politiku, 17(1): 5-25. DOI: 10.3935/rsp.v17i1.889
 • Runcan, P. L., Constantineanu, C., Ielics, B., & Popa, D. (2012). The role of communication in the parent-child interaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 904 – 908. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.05.221
 • Segrin, C.; Flora, J. (2005). Family Communication. New York, London: Routledge.
 • Zapf, H., Boettcher, J., Haukeland, Y., Orm, S., Coslar, S., Wiegand Grefe, S., & Fjermestad, K. (2022). A Systematic Review of Parent–Child Communication Measures: Instruments and Their Psychometric Properties. Clinical Child and Family Psychology Review, 26:121–142 https://doi.org/10.1007/s10567-022-00414-3
 • Zhao, H. (2021). The Effect of Parental Relationship on Children Psychological Growth. Proceedings of the 6th International Conference on Modern Management and Education Technology. 399-402. DOI: 10.2991/assehr.k.211011.072
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Sociology of Family and Relationships, Communication Sociology, Sociological Methodology and Research Methods
Journal Section Articles
Authors

Zorana Suljug Vucica

Early Pub Date April 20, 2024
Publication Date May 3, 2024
Submission Date January 30, 2024
Acceptance Date March 18, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 10 Issue: 28

Cite

EndNote Suljug Vucica Z (May 1, 2024) CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION AND INTERACTION WITH CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF PARENTS: SOCIOLOGICAL RESEARCH. IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 10 28 21–28.

Contact: ijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015- 2024