Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE SOCIAL WORK PERSPECTIVE ON THE LEGAL DIMENSION OF CHILD SEXUAL ABUSE: AN INQUIRY INTO CURRENT DEBATES IN TURKEY

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14, 816 - 830, 15.09.2019
https://doi.org/10.18769/ijasos.592724

Öz

Legal regulations against the crime of child sexual abuse are related to the determination of the penalties to be imposed on the perpetrators and the organization of the way the child protection systems function, which is of critical importance for the victims. It is possible to assert that in Turkey, public sensitivity towards child sexual abuse has recently increased. In 2018, numerous amendments were proposed in the Grand National Assembly of Turkey concerning the issue. In this study, all of the amendment proposals regarding child sexual abuse debated at the National Assembly in the recent legislative years have been examined, with the aim being to understand the perspectives of the victims and perpetrators of such crimes. In this context, the content of the 22 amendment proposals submitted at the National Assembly between the dates of 02.07.2018 and 16.05.2019 has been analysed. Categories have been developed on the basis of the subject and amendments required in these proposals and these categories have been discussed in the light of public debates. Using this method, the aim has been to scrutinize, from the perspective of social services, the approach contained in these amendment proposals, the articles of Turkish Criminal Code and other legislation regarding child sexual abuse. It has been observed that in the recent legislative years, amendment proposals were brought to the General Assembly about four laws considering child sexual abuse. Three of these laws (Turkish Criminal Code No. 5237, Code of Criminal Procedure No. 5271, Law No. 5275 on the Execution of Sentences and Security Measures) are related to the criminal justice system and one (National Education Basic Law No. 1739) is related to the education system. It has been observed that the amendment proposals submitted to the General Assembly are heavily focused on the penalties to be imposed on the perpetrators of child sexual abuse and the regulations regarding the child protection system, which is of critical importance for the victims and the education system were voiced to a less extent. Although regulation of sexual abuse in the criminal law and imposing the required penalties to the perpetrators is of great importance, considering from a social services perspective, legal regulations for the development of a system protecting the rights of children are also highly important. This study can be expected to contribute to the literature by improving our understanding of the child sexual abuse approaches in Turkey to the victims and perpetrators of child sexual abuse. 

Kaynakça

  • 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). Kabul Tarihi : 14/6/1973. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574. 4721 Türk Medeni Kanunu. (2001). Kabul Tarihi: 22/11/2001. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarihi: 8/12/2001 Sayı: 24607. 5237 Türk Ceza Kanunu. (2004). Kabul Tarihi : 26/9/2004, Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611. 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu. (2004). Kabul Tarihi : 4/12/2004. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih: 17/12/2004 Sayı : 25673. 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun. (2004). Kabul Tarihi : 13/12/2004. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 29/12/2004 Sayı : 25685. 5395 Çocuk Koruma Kanunu. (2005). Kabul Tarihi : 3/7/2005. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü. (2018). Adli İstatistikler 2018. Ankara: Adalet Bakanlığı. Adli Tıp Uzmanları Derneği. (2018, 07 05). Çocukların Cinsel İstismarı Konusunda 9 Nisan 2018 Tarihli Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısı Üzerine Adli Tıp Uzmanları Derneğinin Görüşleri. 05 05, 2019 tarihinde www.atud.org.tr: https://www.atud.org.tr/2018/07/05/cocuklarin-cinsel-istismari-konusunda-9-nisan-2018-tarihli-turk-ceza-kanunu-degisiklik-tasarisi-uzerine-adli-tip-uzmanlari-derneginin-gorusleri/ adresinden alındı Akkuş, P. (2014). Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocuklar: Sosyolojik ve Viktimolojik Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü. 05 05, 2019 tarihinde file:///C:/Users/user/Downloads/360170%20(4).pdf adresinden alındı Akkuş, P. (2016). Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocukları İçin Nasıl Bir Sosyal Hizmet?”. Ç. Kağıtçıbaşı , & vd. içinde, Kadın Odaklı içinde (s. 287-315). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ASUMA&İMDAT. (2018). Türkiye'de Çocuk İstismarı Raporu 2 . 05 05, 2019 tarihinde imdat.org: http://imdat.org/wp-content/uploads/2018/05/RAPOR-%C3%87OCUK-%C4%B0ST%C4%B0SMARI-tam.pdf adresinden alındı Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması (Lanzarote) Sözleşmesi. (2007). Resmi Gazete ile yayımı: 10/12/2010 Sayı: 27781. 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc095/kanuntbmmc095/kanuntbmmc09506084.pdf adresinden alındı Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi. (2001). 05 10, 2019 tarihinde file:///C:/Users/user/Downloads/CoE-HUN-RPT-3657-TR-2843%20(1).pdf adresinden alındı Bakırcı, K. (2007). Child pornography and prostitution: is this crime or work that should be regulated? Journal of Financial Crime, 14(1), 5-11. BBC News Türkçe. (2018, 03 05). Hukukçular ve mağdur yakınları çocuk istismarıyla ilgili tasarı hakkında ne düşünüyor? https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43282420 adresinden alındı BBC Türkçe. (2018, 07 24). Türkiye çocuklarını koruyamıyor mu? 05 05, 2019 tarihinde Sendikal Mücadele: http://sendikalmucadele.org/turkiye-cocuklarini-koruyamiyor-mu-cagil-kasapoglu-osman-kaytazoglu-bbc-turkce/ adresinden alındı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. (1989). Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1994, Sayı: 221. 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc078/kanuntbmmc078/kanuntbmmc07804058.pdf adresinden alındı Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik. (2016). Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26 Temmuz 2016; Sayı : 29782. 05 02, 2019 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726-1.htm adresinden alındı CNNTURK.com. (2018, 04 10). Erdoğan'dan istismar açıklaması: Sıkıysa bu yola tevessül etsinler. 05 05, 2019 tarihinde https://www.cnnturk.com/video/turkiye/erdogandan-istismar-aciklamasi-sikiysa-bu-yola-tevessul-etsinler adresinden alındı Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı. (tarih yok). Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Cinsel İstismarı Maddesindeki Değişiklik İle İlgili Çağrımız! #BirBileneSorun. 05 05, 2019 tarihinde cocugasiddetionluyoruz.net: http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/738/turk-ceza-kanununda-cocuk-cinsel-istismari-maddesindeki-degisiklik-ile-ilgili-cagrimiz-birbilenesorun.html adresinden alındı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik. (tarih yok). Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24 Aralık 2006 Sayı : 26386. Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol. (2000). Kanun No. 4755, Kabul Tarihi : 9.5.2002. 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4755.html adresinden alındı Çocuklar İçin Adalet Projesi. (2013). Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi (2014-2019). 05 05, 2019 tarihinde unicef.org.tr: http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/9.%20KOORD%C4%B0NASYON%20STRATEJ%C4%B0%20BELGES%C4%B0.pdf adresinden alındı Deutsche Welle Türkçe. (2018, 07 20). Cinsel suç tasarısı çözüm olacak mı? 05 05, 2019 tarihinde www.dw.com/tr: https://www.dw.com/tr/cinsel-su%C3%A7-tasar%C4%B1s%C4%B1-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-olacak-m%C4%B1/a-44758963 adresinden alındı Doğan, R. (2017). Anlamlı Yanıt Üretilemeyen İkilem: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu. Ankara Barosu Dergisi, 75(1), 123-149. Esas no: 2/112. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 01, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0112.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1252. (2018, 10 30). Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Murat Emir. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1252.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1343. (2018, 11 15). Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: İsmail Ok. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1343.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1352. (2018, 11 15). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mehmet Güzelmansur. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1352.pdf adresinden alındı Esas no: 2/144. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 01, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0144.pdf adresinden alındı Esas no: 2/17. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0017.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1810. (2019, 04 29). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Şenol Sunat. 06 26, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1810.pdf adresinden alındı Esas no: 2/19. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıklulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0019.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1929. (2019, 05 16). 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Ensar Aytekin. 05 26, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1929.pdf adresinden alındı Esas no: 2/20. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0020.pdf adresinden alındı Esas no: 2/243. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0243.pdf adresinden alındı Esas no: 2/247. (2018, 07 02). 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Mahremiyetininin Korunmasına Yönelik Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 01, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0247.pdf adresinden alındı Esas no: 2/337. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıklulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0337.pdf adresinden alındı Esas no: 2/394. (2018, 07 06). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıklulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0394.pdf adresinden alındı Esas no: 2/450. (2018, 07 09). 5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mahmut Tanal. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0450.pdf adresinden alındı Esas no: 2/451. (2018, 07 09). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mahmut Tanal. 05 01, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0451.pdf adresinden alındı Esas no: 2/452. (2018, 07 09). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mahmut Tanal. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0452.pdf adresinden alındı Esas no: 2/534. (2018, 07 09). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mahmut Tanal. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0534.pdf adresinden alındı Esas no: 2/66. (2018, 07 02). Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0066.pdf adresinden alındı Esas no: 2/734. (2018, 07 13). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Erkan Haberal. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0734.pdf adresinden alındı Esas no: 2/855. (2018, 07 27). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0855.pdf adresinden alındı Esas no: 2/856. (2018, 07 27). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Erkan Akçay. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0856.pdf adresinden alındı Fallon, B., & vd. (2010). Methodological challenges in measuring child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 34(1), 70-79. Finkelhor, D. (1994). Current information on the scope and nature of child sexual abuse. The future of children, 4(2), 31-53. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesi. (2011). 05 10, 2019 tarihinde https://rm.coe.int/1680462545 adresinden alındı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW). (1979). Resmi Gazete Tarih: 14 Ekim 1985 tarih, Sayı: 18898 . 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/CEDAW_Sozlesmesi_ve_Ihtiyari_Protokolu.pdf adresinden alındı Kara, B., & vd. (2004). Çocuk istismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47(2), 140-151. Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi. (1999). Kanun Tarih ve Sayısı: 25 Ocak 2001 / 4623, Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 3 Şubat 2001 / 24307. 05 10, 2019 tarihinde alındı Küntay, E., & Erginsoy, G. (2005). İstanbul’da On Sekiz Yaşından Küçük Ticari ‘Seks İşçisi’ Kız Çocuklar. İstanbul: Bağlam Yayınları. Lazenbatt, A. (2013). Provision for young people who have displayed harmful sexual behaviour. The University of Edinburgh. 05 02, 2019 tarihinde https://pure.qub.ac.uk/portal/files/16209254/provision_young_people_displayed_harmful_sexual_behaviour.pdf adresinden alındı Özkara, E., & vd. (2011). Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Yasal Boyutunun Türkiye ve Diğer Ülkeler İle Karşılaştırılması. Adli Tıp Dergisi, 25(1), 11-24. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi’ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol. (2000). Kanun No. 4804, Kabul Tarihi : 30.1.2003. 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4804.html adresinden alındı Sokullu-Akıncı, F. (2008). Viktimoloji (Mağdurbilim) (2 b.). İstanbul: Beta Yayınevi. Sosyal Haklar Derneği. (2018, 04 18). AKP’nin Cinsel İstismar Yasa Tasarısı’na Ortak Tepki: #TasarıİstismaraÇözümDeğil. 05 05, 2019 tarihinde sosyalhaklardernegi.org: http://sosyalhaklardernegi.org/akpnin-cinsel-istismar-yasa-tasarisina-ortak-tepki-tasariistismaracozumdegil-toplumsol/ adresinden alındı Soyaslan, D. (2010). Ceza Hukuku Özel Hükümler (8 b.). Ankara: Yetkin Yayınları. Taner, F. G. (2017). Türk Ceza Hukuku'nda Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar (2 b.). Ankara: Seçkin Yayınları. Tecavüze ve cinsel istismara idam cezası gelsin. (2018). 05 05, 2019 tarihinde change.org: https://www.change.org/p/tecav%C3%BCze-ve-cinsel-istismara-idam-cezas%C4%B1-gelsin adresinden alındı Türk Psikiyatri Derneği. (2017, 08 09). 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik' ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı. 05 05, 2019 tarihinde psikiyatri.org.tr: http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/98201721930-Cinsel-Suclar-Danistay-Karari.pdf adresinden alındı Türk Tabipleri Birliği. (2018, 10 31). Cinsel istismarın beden ve ruh sağlığını bozmama olasılığı yoktur. 05 05, 2019 tarihinde http://www.ttb.org.tr/haberarsiv_goster.php?Guid=667ebb5c-9232-11e7-b66d-1540034f819c adresinden alındı World Health Organization. (1999, 03 29-31). Report of the consultation on child abuse prevention (Document WHO/HSC/PVI/99.1). Geneva. 05 05, 2019 tarihinde file:///C:/Users/user/Downloads/WHO_HSC_PVI_99.1.pdf adresinden alındı Yalçın Sancar, T. (2008). “Çocuk İstismarı” ve Türk Ceza Kanunu. Güncel Hukuk Dergisi, 12-16.

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14, 816 - 830, 15.09.2019
https://doi.org/10.18769/ijasos.592724

Öz

Kaynakça

  • 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973). Kabul Tarihi : 14/6/1973. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574. 4721 Türk Medeni Kanunu. (2001). Kabul Tarihi: 22/11/2001. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarihi: 8/12/2001 Sayı: 24607. 5237 Türk Ceza Kanunu. (2004). Kabul Tarihi : 26/9/2004, Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611. 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu. (2004). Kabul Tarihi : 4/12/2004. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih: 17/12/2004 Sayı : 25673. 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun. (2004). Kabul Tarihi : 13/12/2004. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 29/12/2004 Sayı : 25685. 5395 Çocuk Koruma Kanunu. (2005). Kabul Tarihi : 3/7/2005. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü. (2018). Adli İstatistikler 2018. Ankara: Adalet Bakanlığı. Adli Tıp Uzmanları Derneği. (2018, 07 05). Çocukların Cinsel İstismarı Konusunda 9 Nisan 2018 Tarihli Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısı Üzerine Adli Tıp Uzmanları Derneğinin Görüşleri. 05 05, 2019 tarihinde www.atud.org.tr: https://www.atud.org.tr/2018/07/05/cocuklarin-cinsel-istismari-konusunda-9-nisan-2018-tarihli-turk-ceza-kanunu-degisiklik-tasarisi-uzerine-adli-tip-uzmanlari-derneginin-gorusleri/ adresinden alındı Akkuş, P. (2014). Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocuklar: Sosyolojik ve Viktimolojik Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü. 05 05, 2019 tarihinde file:///C:/Users/user/Downloads/360170%20(4).pdf adresinden alındı Akkuş, P. (2016). Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocukları İçin Nasıl Bir Sosyal Hizmet?”. Ç. Kağıtçıbaşı , & vd. içinde, Kadın Odaklı içinde (s. 287-315). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ASUMA&İMDAT. (2018). Türkiye'de Çocuk İstismarı Raporu 2 . 05 05, 2019 tarihinde imdat.org: http://imdat.org/wp-content/uploads/2018/05/RAPOR-%C3%87OCUK-%C4%B0ST%C4%B0SMARI-tam.pdf adresinden alındı Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması (Lanzarote) Sözleşmesi. (2007). Resmi Gazete ile yayımı: 10/12/2010 Sayı: 27781. 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc095/kanuntbmmc095/kanuntbmmc09506084.pdf adresinden alındı Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi. (2001). 05 10, 2019 tarihinde file:///C:/Users/user/Downloads/CoE-HUN-RPT-3657-TR-2843%20(1).pdf adresinden alındı Bakırcı, K. (2007). Child pornography and prostitution: is this crime or work that should be regulated? Journal of Financial Crime, 14(1), 5-11. BBC News Türkçe. (2018, 03 05). Hukukçular ve mağdur yakınları çocuk istismarıyla ilgili tasarı hakkında ne düşünüyor? https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43282420 adresinden alındı BBC Türkçe. (2018, 07 24). Türkiye çocuklarını koruyamıyor mu? 05 05, 2019 tarihinde Sendikal Mücadele: http://sendikalmucadele.org/turkiye-cocuklarini-koruyamiyor-mu-cagil-kasapoglu-osman-kaytazoglu-bbc-turkce/ adresinden alındı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. (1989). Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1994, Sayı: 221. 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc078/kanuntbmmc078/kanuntbmmc07804058.pdf adresinden alındı Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik. (2016). Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26 Temmuz 2016; Sayı : 29782. 05 02, 2019 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726-1.htm adresinden alındı CNNTURK.com. (2018, 04 10). Erdoğan'dan istismar açıklaması: Sıkıysa bu yola tevessül etsinler. 05 05, 2019 tarihinde https://www.cnnturk.com/video/turkiye/erdogandan-istismar-aciklamasi-sikiysa-bu-yola-tevessul-etsinler adresinden alındı Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı. (tarih yok). Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Cinsel İstismarı Maddesindeki Değişiklik İle İlgili Çağrımız! #BirBileneSorun. 05 05, 2019 tarihinde cocugasiddetionluyoruz.net: http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/738/turk-ceza-kanununda-cocuk-cinsel-istismari-maddesindeki-degisiklik-ile-ilgili-cagrimiz-birbilenesorun.html adresinden alındı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik. (tarih yok). Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24 Aralık 2006 Sayı : 26386. Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol. (2000). Kanun No. 4755, Kabul Tarihi : 9.5.2002. 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4755.html adresinden alındı Çocuklar İçin Adalet Projesi. (2013). Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi (2014-2019). 05 05, 2019 tarihinde unicef.org.tr: http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/9.%20KOORD%C4%B0NASYON%20STRATEJ%C4%B0%20BELGES%C4%B0.pdf adresinden alındı Deutsche Welle Türkçe. (2018, 07 20). Cinsel suç tasarısı çözüm olacak mı? 05 05, 2019 tarihinde www.dw.com/tr: https://www.dw.com/tr/cinsel-su%C3%A7-tasar%C4%B1s%C4%B1-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-olacak-m%C4%B1/a-44758963 adresinden alındı Doğan, R. (2017). Anlamlı Yanıt Üretilemeyen İkilem: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu. Ankara Barosu Dergisi, 75(1), 123-149. Esas no: 2/112. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 01, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0112.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1252. (2018, 10 30). Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Murat Emir. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1252.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1343. (2018, 11 15). Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: İsmail Ok. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1343.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1352. (2018, 11 15). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mehmet Güzelmansur. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1352.pdf adresinden alındı Esas no: 2/144. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 01, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0144.pdf adresinden alındı Esas no: 2/17. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0017.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1810. (2019, 04 29). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Şenol Sunat. 06 26, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1810.pdf adresinden alındı Esas no: 2/19. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıklulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0019.pdf adresinden alındı Esas no: 2/1929. (2019, 05 16). 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Ensar Aytekin. 05 26, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1929.pdf adresinden alındı Esas no: 2/20. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0020.pdf adresinden alındı Esas no: 2/243. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0243.pdf adresinden alındı Esas no: 2/247. (2018, 07 02). 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Mahremiyetininin Korunmasına Yönelik Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 01, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0247.pdf adresinden alındı Esas no: 2/337. (2018, 07 02). Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıklulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0337.pdf adresinden alındı Esas no: 2/394. (2018, 07 06). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıklulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0394.pdf adresinden alındı Esas no: 2/450. (2018, 07 09). 5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mahmut Tanal. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0450.pdf adresinden alındı Esas no: 2/451. (2018, 07 09). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mahmut Tanal. 05 01, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0451.pdf adresinden alındı Esas no: 2/452. (2018, 07 09). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mahmut Tanal. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0452.pdf adresinden alındı Esas no: 2/534. (2018, 07 09). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Mahmut Tanal. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0534.pdf adresinden alındı Esas no: 2/66. (2018, 07 02). Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. İlk İmza Sahibi: Mustafa Sezgin Tanrıkulu. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0066.pdf adresinden alındı Esas no: 2/734. (2018, 07 13). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Erkan Haberal. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0734.pdf adresinden alındı Esas no: 2/855. (2018, 07 27). Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0855.pdf adresinden alındı Esas no: 2/856. (2018, 07 27). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. Dönemi ve Yasama Yılı: 27/2. İlk İmza Sahibi: Erkan Akçay. 05 02, 2019 tarihinde https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0856.pdf adresinden alındı Fallon, B., & vd. (2010). Methodological challenges in measuring child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 34(1), 70-79. Finkelhor, D. (1994). Current information on the scope and nature of child sexual abuse. The future of children, 4(2), 31-53. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesi. (2011). 05 10, 2019 tarihinde https://rm.coe.int/1680462545 adresinden alındı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW). (1979). Resmi Gazete Tarih: 14 Ekim 1985 tarih, Sayı: 18898 . 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/CEDAW_Sozlesmesi_ve_Ihtiyari_Protokolu.pdf adresinden alındı Kara, B., & vd. (2004). Çocuk istismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47(2), 140-151. Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi. (1999). Kanun Tarih ve Sayısı: 25 Ocak 2001 / 4623, Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 3 Şubat 2001 / 24307. 05 10, 2019 tarihinde alındı Küntay, E., & Erginsoy, G. (2005). İstanbul’da On Sekiz Yaşından Küçük Ticari ‘Seks İşçisi’ Kız Çocuklar. İstanbul: Bağlam Yayınları. Lazenbatt, A. (2013). Provision for young people who have displayed harmful sexual behaviour. The University of Edinburgh. 05 02, 2019 tarihinde https://pure.qub.ac.uk/portal/files/16209254/provision_young_people_displayed_harmful_sexual_behaviour.pdf adresinden alındı Özkara, E., & vd. (2011). Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Yasal Boyutunun Türkiye ve Diğer Ülkeler İle Karşılaştırılması. Adli Tıp Dergisi, 25(1), 11-24. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi’ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol. (2000). Kanun No. 4804, Kabul Tarihi : 30.1.2003. 05 10, 2019 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4804.html adresinden alındı Sokullu-Akıncı, F. (2008). Viktimoloji (Mağdurbilim) (2 b.). İstanbul: Beta Yayınevi. Sosyal Haklar Derneği. (2018, 04 18). AKP’nin Cinsel İstismar Yasa Tasarısı’na Ortak Tepki: #TasarıİstismaraÇözümDeğil. 05 05, 2019 tarihinde sosyalhaklardernegi.org: http://sosyalhaklardernegi.org/akpnin-cinsel-istismar-yasa-tasarisina-ortak-tepki-tasariistismaracozumdegil-toplumsol/ adresinden alındı Soyaslan, D. (2010). Ceza Hukuku Özel Hükümler (8 b.). Ankara: Yetkin Yayınları. Taner, F. G. (2017). Türk Ceza Hukuku'nda Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar (2 b.). Ankara: Seçkin Yayınları. Tecavüze ve cinsel istismara idam cezası gelsin. (2018). 05 05, 2019 tarihinde change.org: https://www.change.org/p/tecav%C3%BCze-ve-cinsel-istismara-idam-cezas%C4%B1-gelsin adresinden alındı Türk Psikiyatri Derneği. (2017, 08 09). 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik' ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı. 05 05, 2019 tarihinde psikiyatri.org.tr: http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/98201721930-Cinsel-Suclar-Danistay-Karari.pdf adresinden alındı Türk Tabipleri Birliği. (2018, 10 31). Cinsel istismarın beden ve ruh sağlığını bozmama olasılığı yoktur. 05 05, 2019 tarihinde http://www.ttb.org.tr/haberarsiv_goster.php?Guid=667ebb5c-9232-11e7-b66d-1540034f819c adresinden alındı World Health Organization. (1999, 03 29-31). Report of the consultation on child abuse prevention (Document WHO/HSC/PVI/99.1). Geneva. 05 05, 2019 tarihinde file:///C:/Users/user/Downloads/WHO_HSC_PVI_99.1.pdf adresinden alındı Yalçın Sancar, T. (2008). “Çocuk İstismarı” ve Türk Ceza Kanunu. Güncel Hukuk Dergisi, 12-16.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pınar AKKUŞ Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 16 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 5 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14

Kaynak Göster

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences THE SOCIAL WORK PERSPECTIVE ON THE LEGAL DIMENSION OF CHILD SEXUAL ABUSE: AN INQUIRY INTO CURRENT DEBATES IN TURKEY %A Pınar Akkuş %T THE SOCIAL WORK PERSPECTIVE ON THE LEGAL DIMENSION OF CHILD SEXUAL ABUSE: AN INQUIRY INTO CURRENT DEBATES IN TURKEY %D 2019 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 5 %N 14 %R doi: 10.18769/ijasos.592724 %U 10.18769/ijasos.592724

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2022