Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

MODEL OF METHODOLOGY FOR DETERMINING THE NEEDS OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING OF SOCIAL WORK SPECIALISTS PROVIDING SOCIAL SERVICES

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 8, 543 - 557, 31.08.2017
https://doi.org/10.18769/ijasos.336988

Öz

This study justifies the need for building a system for research, identification and monitoring of the needs of vocational training in compliance to the constantly changing needs of the labour market. When considered in a narrower sense this problem justifies and proves the need for this activity related to social work and social workers. A method for determining the need for continuing vocational training of specialists in social work is developed and an experimental model for its implementation is offered.

Kaynakça

  • Терзиев, В., И. Аврамова (2002a), Социалната политика в контекста на Европейската интеграция и реализиране на изследване на възможностите за въвеждане на технологията „План за действие”, Сборник с доклади от IV-та Национална научно-практическа конференция „Службите по заетостта и новите предизвикателства за реализиране на активната политика на пазара на труда”, 14-15 май 2002 г., Русе, стр.13-21. Терзиев, В. (2002b), Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, „Труд и право”, бр.11, София, ноември 2002г. стр.38-41. Терзиев, В. (2002c), Общините и социалното подпомагане, Информационен бюлетин „Реформата в местното самоуправление“, бр.12, Фондация зареформа в местното самоуправление, София, 2002г. Коцева М., В. Терзиев, З. Андреева (2003a), Проблеми на оценката на активните политики на пазара на труда, Пета национална конференция „Службите по заетостта и Европейския пазар на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, МТСП, АЗ, Русе, 29-30 май 2003г., стр.9-13. Терзиев, В., А. Делибашева (2003b), Социална подкрепа и партньрство в сферата на професионалното ориентиране за младежи и възрастни, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Мрежи за професионално ориентиране за младежи и възрастни”, Икономически университет, Варна, 4-5 юни 2003г., стр.3-12. Наньова, Ц., В. Терзиев (2003c), Осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение. Финансово стимулиране на работодатели за разкриване на нови работни места. Адаптивност имобилност на работната сила, Юбилейна международна конференция „Трудът и неговата защита презXXI век”, Университет за национално и световно стопанство, София, 29 май 2003г.ISBN 954-494-539-3, стр.288-300. Терзиев, В. (2003d), Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Информационен бюлетин по труда, кн.2, София, 2003, стр.32. Терзиев, В. (2003e), Новият социален модел, като ефективна възможност за реализиране на активната политика на пазара на труда в България, Национална научно-практическа конференция „Гъвкавата заетост и проблеми на нейната регулация”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 4 юли 2003г. ISBN954-561-146-4, стр.56-71. Терзиев, В., Ю. Младенов, М. Стойчев (2004), Изследване възможностите за трудовата реинтеграция на продължително безработни лица на пазара на труда чрез програма за заетост, УНИТЕХ’04, Габрово,18-19 ноември 2004г. Том III. ISBN 954-683-305-3, стр.62-66. Терзиев, В. (2005), Общ анализ на въздействието на програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” на националния трудов пазар, УНИТЕХ’05, Габрово, 24-25 ноември 2005г. Том III. ISBN954-683-326, стр.75-80. Терзиев, В., Ю. Младенов (2012a), Активна социална програма и нейното стратегическо преимущество, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Том 51, серия 5.1., Русе, 2012г. ISSN 1311-3321, стр.9-14. Терзиев, В. (2012b), Критерии и показатели за социална ефективност, Международна научна конференция, Сборник доклади, том III, Габрово, УНИТЕХ 16-17 ноември 2012г. ISSN 1313-230X, стр.231-240. Димитрова, С., В. Терзиев (2014a), Предложения в области социального капитала, партнерства и сети. Развитие социальной экономики. Поддержка социальной инновации, Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, 1 октября 2014, Уфа, Россия. ISBN978-5-906769-05-3, pp.37-42. Терзиев, В., С. Димитрова (2014b), Определяне на критерии и показатели за социална ефективност, Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, Национален военен университет „Васил Левски”, 9-10 октомври 2014г., гр.Долна Митрополия. ISBN 978-954-713-216-8, стр.195-209. Терзиев, В., С. Димитрова (2014c), Ролята на социалната политика в икономическото развитие, Юбилейна научна конференция 2014 „100 годиниавиационно образование в България”, Национален военен университет „Васил Левски”, 9-10 октомври 2014г., гр.Долна Митрополия. ISBN 978-954-713-216-8, стр.228-239. Терзиев, В. (2014d), Социалното програмиране в системата на социалните категории, VII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании” (КузГТУ), Белово, Россия, 2014. Сборник статей часть 2. ISBN978-5-89070-974-5, pp.289-298. Терзиев, В., Е. Арабска (2015a), Социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност. Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения”, Свищов, 30-31 октомври 2015 г. ISBN 978-954-23-1093-8, стр.228-233. Терзиев, В., Е. Арабска (2015b), Активните трансформации в политиките за функциониращ пазар на труда и за заетост. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, 25-27 септември2015г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, т.XIXD Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция, стр.96-104. Терзиев, В., Е. Арабска (2015c), Изграждането на функциониращ пазар на труда в периода на преход на българската икономика. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, 25-27 септември 2015г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, т.XIXD Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция, стр.82-95. Терзиев, В., Е. Арабска (2015d), Мониторинг на активните политики на пазара натруда в България, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2015”, 1-2 октомври 2015, ТУ-Варна. ISBN 978-954-20-0750-0, стр.32-39. Терзиев, В. (2016a), Приложение на социалното програмиране в регулирането на социалното развитие: ефективни социални политики чрез насърчаване на социалната активност на човешкия ресурс. Годишник/СА „Д. А. Ценов”, ISSN 0861-8054, Том СХIX, Свищов 2016, стр.7-91. Терзиев, В., Е. Арабска (2016b), Основни профили на безработните лица в България. Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, 19-20 април 2016г. Федерация на научно-техническите съюзи, София. Сборник доклади, ISSN 1314-8931, стр.198-205. Терзиев, В., Е. Арабска (2016c), Динамика в уязвимите групи на пазарана труда в България. Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, 19-20 април 2016г. Федерация на научно-техническитесъюзи, София. Сборник доклади, ISSN 1314-8931, стр.206-217. Терзиев, В., П. Димитрова (2014e), Развитие системы социальной поддержки в Болгарии, Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки”, Аэтерна (Уфа) 2014, ISBN: 978-5-906769-47-3, стр.281-293. Терзиев, В. (2014f), Преслава Димитрова, Развитие структуры системы социальной поддержки Болгарии, Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки”, Аэтерна (Уфа) 2014, ISBN: 978-5-906769-47-3, стр.294-307. Terziev, V. (2012c), Social technology as a method for management of the social processes, International Conference „Trends in economics and management for the 21st century“ (2012), Brno, Czech Republic, ISBN978-80-214-4581-9, pp.79-80. Terziev, V. (2012d), The active model of a social programme and its strategic advantage, International Conference „Trends in economics and management for the 21st century” (2012), Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-214-4581-9, pp.77-78. Terziev, V. (2013a), Social technology as a method for management of the social processes, International Conference on Business and Economy (ICBE) Interdisciplinary studies on a new economy, 5-7 June, Constanta, Romania, 2013. pp.258-265. Terziev, V. (2013b), The active model of a social programme and its strategic advantage,12th International Scientific Conference: Management Horizons in Changing Economic Environment& Visions and Challenges, Kaunas, Lithuania on September 26-28, 2013, ISSN2029-8072, pp.917-932. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015e), Linking active social policies to education and qualification problems on the labor market. Humanitarian approaches to the Periodic Law // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 6th International symposium. „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. ISBN-13 978-3-903063-01-3, ISBN-10 3-903063-01-0, рр.277-289. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015f), „From social support to employment”: considering target groups’ needs in actice social policies. Актуальные проблемы социально-экономических исследований: сборник материалов. VIII Международная научно-практическая конференция, (г.Махачкала, 24 января, 2015г.) Махачкала: ООО „Апробация”, 2015. ISBN 978-5-906616-72-2, pp.10-21. Terziev, V. (2015g), Social programming in the system of sociological categories concerning market economy and labor market development in transition economy, Конференция „Культура. Духовность. Общество”, ЦРНС, Новосибирск, Россия, 2015, ISBN 978-5-00068-278-4, pp.100-123. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015h), Social activity of human resources - a basis for effective social policy (Социалната активност на човешкия ресурс – основа за ефективна социална политика), Fifth international scientific and applicative conference KNOWLEDGE – WHO AND WHAT, 21-25 May 2015, Bansko, Bulgaria, Journal of Process Management (JPMNT) – New Technologies, International, The International Scientific Conference „KNOWLEDGE - WHO AND WHAT”(held in Bansko, 21-25 May 2015), Special Edition, Volume 9, May 2015, ISSN 2334-7449, pp.241-246. Terziev, V., Е. Arabska (2015i), Social policy and social programming: key implications concerning development of active labor market policies and employment. Proceedings of 17th International Academic Conference, Vienna, June 21-24, 2015, IISES, ISBN 978-80-87927-10-6, pp.499-513. Terziev, V., S. Dimitrova (2015j), Social activity of the human factor, Alma Mater University of Sibiu National Conference with International participation, 28 -30 of May 2015, Sibiu, Romania. Sibiu Alma Mater University Journal, Seies SC. Social sciences, Vol.8, N1, 2015, pp.41-44.

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 8, 543 - 557, 31.08.2017
https://doi.org/10.18769/ijasos.336988

Öz

Kaynakça

  • Терзиев, В., И. Аврамова (2002a), Социалната политика в контекста на Европейската интеграция и реализиране на изследване на възможностите за въвеждане на технологията „План за действие”, Сборник с доклади от IV-та Национална научно-практическа конференция „Службите по заетостта и новите предизвикателства за реализиране на активната политика на пазара на труда”, 14-15 май 2002 г., Русе, стр.13-21. Терзиев, В. (2002b), Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, „Труд и право”, бр.11, София, ноември 2002г. стр.38-41. Терзиев, В. (2002c), Общините и социалното подпомагане, Информационен бюлетин „Реформата в местното самоуправление“, бр.12, Фондация зареформа в местното самоуправление, София, 2002г. Коцева М., В. Терзиев, З. Андреева (2003a), Проблеми на оценката на активните политики на пазара на труда, Пета национална конференция „Службите по заетостта и Европейския пазар на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, МТСП, АЗ, Русе, 29-30 май 2003г., стр.9-13. Терзиев, В., А. Делибашева (2003b), Социална подкрепа и партньрство в сферата на професионалното ориентиране за младежи и възрастни, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Мрежи за професионално ориентиране за младежи и възрастни”, Икономически университет, Варна, 4-5 юни 2003г., стр.3-12. Наньова, Ц., В. Терзиев (2003c), Осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение. Финансово стимулиране на работодатели за разкриване на нови работни места. Адаптивност имобилност на работната сила, Юбилейна международна конференция „Трудът и неговата защита презXXI век”, Университет за национално и световно стопанство, София, 29 май 2003г.ISBN 954-494-539-3, стр.288-300. Терзиев, В. (2003d), Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Информационен бюлетин по труда, кн.2, София, 2003, стр.32. Терзиев, В. (2003e), Новият социален модел, като ефективна възможност за реализиране на активната политика на пазара на труда в България, Национална научно-практическа конференция „Гъвкавата заетост и проблеми на нейната регулация”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 4 юли 2003г. ISBN954-561-146-4, стр.56-71. Терзиев, В., Ю. Младенов, М. Стойчев (2004), Изследване възможностите за трудовата реинтеграция на продължително безработни лица на пазара на труда чрез програма за заетост, УНИТЕХ’04, Габрово,18-19 ноември 2004г. Том III. ISBN 954-683-305-3, стр.62-66. Терзиев, В. (2005), Общ анализ на въздействието на програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” на националния трудов пазар, УНИТЕХ’05, Габрово, 24-25 ноември 2005г. Том III. ISBN954-683-326, стр.75-80. Терзиев, В., Ю. Младенов (2012a), Активна социална програма и нейното стратегическо преимущество, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Том 51, серия 5.1., Русе, 2012г. ISSN 1311-3321, стр.9-14. Терзиев, В. (2012b), Критерии и показатели за социална ефективност, Международна научна конференция, Сборник доклади, том III, Габрово, УНИТЕХ 16-17 ноември 2012г. ISSN 1313-230X, стр.231-240. Димитрова, С., В. Терзиев (2014a), Предложения в области социального капитала, партнерства и сети. Развитие социальной экономики. Поддержка социальной инновации, Международная научно-практическая конференция „Экономические науки: теоретический и практический взгляд”, 1 октября 2014, Уфа, Россия. ISBN978-5-906769-05-3, pp.37-42. Терзиев, В., С. Димитрова (2014b), Определяне на критерии и показатели за социална ефективност, Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, Национален военен университет „Васил Левски”, 9-10 октомври 2014г., гр.Долна Митрополия. ISBN 978-954-713-216-8, стр.195-209. Терзиев, В., С. Димитрова (2014c), Ролята на социалната политика в икономическото развитие, Юбилейна научна конференция 2014 „100 годиниавиационно образование в България”, Национален военен университет „Васил Левски”, 9-10 октомври 2014г., гр.Долна Митрополия. ISBN 978-954-713-216-8, стр.228-239. Терзиев, В. (2014d), Социалното програмиране в системата на социалните категории, VII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании” (КузГТУ), Белово, Россия, 2014. Сборник статей часть 2. ISBN978-5-89070-974-5, pp.289-298. Терзиев, В., Е. Арабска (2015a), Социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност. Юбилейна международна научна конференция „Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения”, Свищов, 30-31 октомври 2015 г. ISBN 978-954-23-1093-8, стр.228-233. Терзиев, В., Е. Арабска (2015b), Активните трансформации в политиките за функциониращ пазар на труда и за заетост. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, 25-27 септември2015г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, т.XIXD Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция, стр.96-104. Терзиев, В., Е. Арабска (2015c), Изграждането на функциониращ пазар на труда в периода на преход на българската икономика. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, 25-27 септември 2015г. ШУ „Епископ Константин Преславски“. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, т.XIXD Педагогически факултет, ISSN 1314-6769, Научни трудове от конференция, стр.82-95. Терзиев, В., Е. Арабска (2015d), Мониторинг на активните политики на пазара натруда в България, Първа научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа, мениджмънт и социално развитие: съвременни предизвикателства, перспективи и иновативни практики 2015”, 1-2 октомври 2015, ТУ-Варна. ISBN 978-954-20-0750-0, стр.32-39. Терзиев, В. (2016a), Приложение на социалното програмиране в регулирането на социалното развитие: ефективни социални политики чрез насърчаване на социалната активност на човешкия ресурс. Годишник/СА „Д. А. Ценов”, ISSN 0861-8054, Том СХIX, Свищов 2016, стр.7-91. Терзиев, В., Е. Арабска (2016b), Основни профили на безработните лица в България. Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, 19-20 април 2016г. Федерация на научно-техническите съюзи, София. Сборник доклади, ISSN 1314-8931, стр.198-205. Терзиев, В., Е. Арабска (2016c), Динамика в уязвимите групи на пазарана труда в България. Четиринадесета младежка научно-практическа конференция, 19-20 април 2016г. Федерация на научно-техническитесъюзи, София. Сборник доклади, ISSN 1314-8931, стр.206-217. Терзиев, В., П. Димитрова (2014e), Развитие системы социальной поддержки в Болгарии, Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки”, Аэтерна (Уфа) 2014, ISBN: 978-5-906769-47-3, стр.281-293. Терзиев, В. (2014f), Преслава Димитрова, Развитие структуры системы социальной поддержки Болгарии, Сборник статей Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной науки”, Аэтерна (Уфа) 2014, ISBN: 978-5-906769-47-3, стр.294-307. Terziev, V. (2012c), Social technology as a method for management of the social processes, International Conference „Trends in economics and management for the 21st century“ (2012), Brno, Czech Republic, ISBN978-80-214-4581-9, pp.79-80. Terziev, V. (2012d), The active model of a social programme and its strategic advantage, International Conference „Trends in economics and management for the 21st century” (2012), Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-214-4581-9, pp.77-78. Terziev, V. (2013a), Social technology as a method for management of the social processes, International Conference on Business and Economy (ICBE) Interdisciplinary studies on a new economy, 5-7 June, Constanta, Romania, 2013. pp.258-265. Terziev, V. (2013b), The active model of a social programme and its strategic advantage,12th International Scientific Conference: Management Horizons in Changing Economic Environment& Visions and Challenges, Kaunas, Lithuania on September 26-28, 2013, ISSN2029-8072, pp.917-932. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015e), Linking active social policies to education and qualification problems on the labor market. Humanitarian approaches to the Periodic Law // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 6th International symposium. „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. ISBN-13 978-3-903063-01-3, ISBN-10 3-903063-01-0, рр.277-289. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015f), „From social support to employment”: considering target groups’ needs in actice social policies. Актуальные проблемы социально-экономических исследований: сборник материалов. VIII Международная научно-практическая конференция, (г.Махачкала, 24 января, 2015г.) Махачкала: ООО „Апробация”, 2015. ISBN 978-5-906616-72-2, pp.10-21. Terziev, V. (2015g), Social programming in the system of sociological categories concerning market economy and labor market development in transition economy, Конференция „Культура. Духовность. Общество”, ЦРНС, Новосибирск, Россия, 2015, ISBN 978-5-00068-278-4, pp.100-123. Terziev, V., S. Dimitrova, E. Arabska (2015h), Social activity of human resources - a basis for effective social policy (Социалната активност на човешкия ресурс – основа за ефективна социална политика), Fifth international scientific and applicative conference KNOWLEDGE – WHO AND WHAT, 21-25 May 2015, Bansko, Bulgaria, Journal of Process Management (JPMNT) – New Technologies, International, The International Scientific Conference „KNOWLEDGE - WHO AND WHAT”(held in Bansko, 21-25 May 2015), Special Edition, Volume 9, May 2015, ISSN 2334-7449, pp.241-246. Terziev, V., Е. Arabska (2015i), Social policy and social programming: key implications concerning development of active labor market policies and employment. Proceedings of 17th International Academic Conference, Vienna, June 21-24, 2015, IISES, ISBN 978-80-87927-10-6, pp.499-513. Terziev, V., S. Dimitrova (2015j), Social activity of the human factor, Alma Mater University of Sibiu National Conference with International participation, 28 -30 of May 2015, Sibiu, Romania. Sibiu Alma Mater University Journal, Seies SC. Social sciences, Vol.8, N1, 2015, pp.41-44.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Venelin TERZİEV>

Bulgaria


Nikolay NİCHEV>

Bulgaria

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi 6 Eylül 2017
Kabul Tarihi 28 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 8

Kaynak Göster

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences MODEL OF METHODOLOGY FOR DETERMINING THE NEEDS OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING OF SOCIAL WORK SPECIALISTS PROVIDING SOCIAL SERVICES %A Venelin Terziev , Nikolay Nichev %T MODEL OF METHODOLOGY FOR DETERMINING THE NEEDS OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING OF SOCIAL WORK SPECIALISTS PROVIDING SOCIAL SERVICES %D 2017 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 3 %N 8 %R doi: 10.18769/ijasos.336988 %U 10.18769/ijasos.336988

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2022