BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETİM ELEMANLARINDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 5, 521 - 529, 26.08.2016
https://doi.org/10.18769/ijasos.16752

Öz

Organizations, intentionally or unintentionally supporting their employee’s departure to silence behavior, even though they know the importance of teamwork in order to be successful at the circumstances of global competition.

In the past, the silence behavior of employee was regarded as compliance or an effort of alignment to the organization. But lately it is accepted as a reaction to the persons or organization or pull back/give up.

In this study, focus group interview has been preferred among the qualitative research methods on the faculty members out of professors (prelectors, research assistant, and lecturer) in order to determine the situations/subjects they keep silent in the institutions they are working, the reasons of being silent and provide suggestions in order to abate the silence. Data collected by video recording and analyzed while putting into writing. All data has been content and descriptively analyzed. Nonetheless direct quotations also placed in such a way as reflecting the original thoughts and points of view.

The opinions of participants about organizational silence have been come under four themes. These are; the types of faculty member’s remaining silent, the situations and subjects that faculty members remain silent, the reasons of remaining silent and the effects of faculty members remain silent.

When the data from interview examined, it has been appeared that the silence of faculty members emanates mostly from organizational culture, especially it has been understood that they choose to remain silent because they think their thoughts will not be considered because of their low level position.

After interview with faculty members, their suggestions have been summarized as a table. When these suggestions examined we saw that; managers should consider ideas/suggestions, being more careful at human relations, making the job descriptions properly, being fair about planning and splitting duties, and the most important not making discrimination according to academic title, are the points strongly advised by participants.

Keywords: Faculty Members, University, Organization, Organizational Silence

 

ÖZET

Örgütler, küresel rekabet şartları altında başarıya ulaşabilmek için ekip çalışmasının önemini bildikleri halde, kasıtlı veya kasıt olmaksızın çalışanlarının sessiz kalma davranışına yönelmelerini desteklemektedirler. Geçmişte iş görenlerin sessiz kalma davranışı, örgüte uyum sağlamak amaçlı veya itaat olarak kabul edilse de, son zamanlarda bu davranışın örgüte veya kişilere tepki ya da geri çekilme/vazgeçme olduğu kabul edilmektedir.

Bu çalışmada, üniversitelerde görev yapan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman) çalıştıkları kurumda hangi konularda/durumlarda sessiz kaldıklarını, bulundukları örgüte karşı sessiz kalma nedenleri ile sessiz kalmalarının etkilerini belirlemek ve kurumdaki sessizliğin ortadan kaldırılması için öneriler sunmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi tercih edilmiştir. Görüntü kaydıyla toplanan veriler yazıya dökülerek incelenmiştir. Bütün veriler üzerinden betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Bununla birlikte özgün görüş ve düşünceleri yansıtacak şekilde doğrudan alıntılara da yer verilmiştir

Katılımcıların örgütsel sessizlik ile ilgili görüşleri dört ana tema altında toplanmıştır. Bunlar; öğretim elemanlarının sessiz kalma çeşitleri, öğretim elemanlarının sessiz kaldığı durum ve konular, öğretim elemanlarının sessiz kalmalarının nedenleri ve öğretim elemanlarının sessiz kalmalarının etkileri şeklindedir.

Görüşmeden elde edilen veriler incelendiğinde; öğretim elemanlarının sessiz kalmalarının çoğunlukla örgüt kültüründen kaynaklandığı, özellikle de pozisyonlarının alt kademede yer almasından dolayı bildirecekleri fikirlerin önemsenmeyeceği düşüncesiyle sessiz kalmayı tercih ettikleri anlaşılmıştır.

Öğretim elemanları ile yapılan görüşme sonrasında onlardan gelen öneriler tablo yardımı ile özetlenmiştir. Öneriler incelendiğinde katılımcılar; yöneticilerin öneri ve fikirlere önem vermesi, insan ilişkilerine dikkat edilmesi, iş tanımının doğru yapılması, görev planlanması ve dağıtımının adaletli olması ve en önemlisi de akademik unvana göre ayrım yapılmaması gerektiği noktalarında ortak görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanları, üniversite, örgüt, örgütsel sessizlik

Kaynakça

 • Acaray, Ali., Çekmecelioğlu, Hülya. G. ve Akturan, Abdulkadir. (2015). Örgüt Kültürü İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. 32, p. 139-157, Winter III.
 • Alparslan, A. (2010). Örgütsel Sessizlik İklimi ve İşgören Sessizlik Davranışları Arasındaki Etkileşim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta: Türkiye
 • Altınöz, M., Çöp, Serdar. (2012), “Örgütsel Sessizliğin Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi, Bir Alan araştırması”, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre’sinde Sunulan Bildiri, 9 Eylül Üniversitesi, 24-26 Mayıs, İzmir
 • Bagheri, G., Zarei, R., Aeen, M. N. (2012), “Organizational Silence (Basic Concepts and ItsDevelopment Factors)”, Ideal Type of Management, Vol.1, No.1, s.47-58
 • Bowen, F. ve Blackmon, K. (2003) “Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on Organizational Voice”, Journal of Management Studies, 40 (6), s.1397
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1),117-134.
 • Çakıcı, A.(2010). Örgütlerde İşgören Sessizliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demir , M. (2010). “Algılanan Adalette Örgütsel Sessizlik Davranışının Kariyer Beklentisine Etkisi”, Etkisi”, 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Kuşadası, s: 577-589.
 • Detert, J.R. ve Edmondson, A.C. (2005). “No Exit, No Voice: The Bind of Risky Voice Opportunities in Organizations”, Academy of Management Proceedings, 1-6.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koçel, Tamer. (2014) . İşletme Yöneticiliği. İstanbul : Beta Yayınları. Genişletilmiş 15.Baskı
 • Milliken, F.J. ve Morrison, E.W. (2003), “Shades Of Silence: Emerging Themes And Future Directions For Research On Silence İn Organizations”, Journal Of Management Studies, 40 (6),s.1565
 • Morrison E.W.ve Milliken F.J. (2000). “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”, The Academy of Management Review, 25 (4): 706-725.
 • Özgan, H., Külekçi, Ebru. (2012). Öğretim elemanlarının sessizlik nedenleri ve üniversitelerine etkileri. E-international Journal Journal of Educational Research, 3(4) 33-49.
 • Pinder C.C.ve Harlos K.P. (2001). “Employee Silence: Quiescence and Acquiescence As Responses to Perceived Injustice”, Research in Personnel and Human Resources Management, 20: 331-369.
 • Premeaux, S.F. ve Bedeian, A.G. (2003). “Breaking the Silence: The Moderating Effects of Self-Monitoring in Predicting Speaking Up in the Workplace”, Journal of Management Studies, 40 (6): 1539-1562.
 • Sözen, C., Yeloğlu, H. O. ve Ateş, F. (2009), “Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:22, s.395-408
 • Tangırala, S., Ramanujam R. (2008), “Employee Silence On Critical Work Issues: The Level Effects Of Procedural Justice Climate”, Personnel Psychology, (April 1) 61, s. 37–68
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayınevi. Yayınevi. Genişletilmiş 9. Baskı.
Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 5, 521 - 529, 26.08.2016
https://doi.org/10.18769/ijasos.16752

Öz

Kaynakça

 • Acaray, Ali., Çekmecelioğlu, Hülya. G. ve Akturan, Abdulkadir. (2015). Örgüt Kültürü İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. 32, p. 139-157, Winter III.
 • Alparslan, A. (2010). Örgütsel Sessizlik İklimi ve İşgören Sessizlik Davranışları Arasındaki Etkileşim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta: Türkiye
 • Altınöz, M., Çöp, Serdar. (2012), “Örgütsel Sessizliğin Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi, Bir Alan araştırması”, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre’sinde Sunulan Bildiri, 9 Eylül Üniversitesi, 24-26 Mayıs, İzmir
 • Bagheri, G., Zarei, R., Aeen, M. N. (2012), “Organizational Silence (Basic Concepts and ItsDevelopment Factors)”, Ideal Type of Management, Vol.1, No.1, s.47-58
 • Bowen, F. ve Blackmon, K. (2003) “Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on Organizational Voice”, Journal of Management Studies, 40 (6), s.1397
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1),117-134.
 • Çakıcı, A.(2010). Örgütlerde İşgören Sessizliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demir , M. (2010). “Algılanan Adalette Örgütsel Sessizlik Davranışının Kariyer Beklentisine Etkisi”, Etkisi”, 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Kuşadası, s: 577-589.
 • Detert, J.R. ve Edmondson, A.C. (2005). “No Exit, No Voice: The Bind of Risky Voice Opportunities in Organizations”, Academy of Management Proceedings, 1-6.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koçel, Tamer. (2014) . İşletme Yöneticiliği. İstanbul : Beta Yayınları. Genişletilmiş 15.Baskı
 • Milliken, F.J. ve Morrison, E.W. (2003), “Shades Of Silence: Emerging Themes And Future Directions For Research On Silence İn Organizations”, Journal Of Management Studies, 40 (6),s.1565
 • Morrison E.W.ve Milliken F.J. (2000). “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”, The Academy of Management Review, 25 (4): 706-725.
 • Özgan, H., Külekçi, Ebru. (2012). Öğretim elemanlarının sessizlik nedenleri ve üniversitelerine etkileri. E-international Journal Journal of Educational Research, 3(4) 33-49.
 • Pinder C.C.ve Harlos K.P. (2001). “Employee Silence: Quiescence and Acquiescence As Responses to Perceived Injustice”, Research in Personnel and Human Resources Management, 20: 331-369.
 • Premeaux, S.F. ve Bedeian, A.G. (2003). “Breaking the Silence: The Moderating Effects of Self-Monitoring in Predicting Speaking Up in the Workplace”, Journal of Management Studies, 40 (6): 1539-1562.
 • Sözen, C., Yeloğlu, H. O. ve Ateş, F. (2009), “Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:22, s.395-408
 • Tangırala, S., Ramanujam R. (2008), “Employee Silence On Critical Work Issues: The Level Effects Of Procedural Justice Climate”, Personnel Psychology, (April 1) 61, s. 37–68
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayınevi. Yayınevi. Genişletilmiş 9. Baskı.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mine Küçükler

Adnan Kısa

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 24 Ağustos 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 2 Sayı: 5

Kaynak Göster

EndNote Küçükler M, Kısa A (01 Ağustos 2016) ÖĞRETİM ELEMANLARINDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 2 5 521–529.

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2024